რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების პროექტი საქართველოში

EN ქარ
 
 
 
 
   
     
 
რესწ ექსპერტების ქოუჩინგი
რესურსების ეფექტური და სუფთა წარმოება (რესწ) გამოიყენება როგორც ქოლგა-ტერმინი პრევენციული გარემოსდაცვითი სტრატეგიების გამოსაყენებლად სამმაგი მიზნების მისაღწევად წარმოების ეფექტურობის, გარემოსდაცვითი მენეჯმენტისა და ადამიანის განვითარებისთვის. რესწ პროგრამა აყალიბებს ეროვნულ შესაძლებლობებს, ხელს უწყობს დიალოგს მრეწველობასა და მთავრობას შორის და ხელს უწყობს ინვესტიციებს ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგიების გადაცემისა და ადაპტაციისთვის.
გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაციამ (UNIDO) შეიმუშავა რესწ მეთოდოლოგია, რომელსაც იყენებენ საწარმოების სპეციალისტები და გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის სფეროს ექსპერტებს შეუძლიათ დაადგინონ საწარმოს მიერ გამოყენებული ყველა სახის რესურსების დანაკარგების წყაროები, ამოიცნონ ძირითადი მიზეზები. ა დანაკარგების გამომწვევი მიზეზების შემუშავება და შეფასება რესურსების გამოვლენილი დანაკარგების შემცირებაზე ან სრულად აღმოფხვრაზე მიმართული აქტივობების მიზანშეწონილობაზე.
რესწ სწავლების და ქოუჩინგის პროგრამა მიზნად ისახავს მსმენელების ცნობიერების ამაღლებას რესწ მეთოდოლოგიის პრინციპებზე. რესწ პროგრამა შედგება ტრენინგ-სესიებისა და სამწვრთნელო აქტივობებისგან, რომლებიც განავითარებენ რესწ-ის შესაძლებლობებს ქართველ პროფესიონალებს შორის და აჩვენებენ მის სარგებელს შერჩეულ კომპანიებში.

ტრენინგის მიზანი და შედეგები
საქართველოში რესწ-ის ფართო გამოყენების უზრუნველსაყოფად, უნდა განვითარდეს მომსახურების მიმწოდებელთა ადგილობრივი ბაზარი, მათ შორის საკმარისი ადგილობრივი შესაძლებლობები და უნარები.
რესწ სასწავლო პროგრამის მიზანია სადემონსტრაციო კომპანიების გუნდისთვის, ენერგეტიკისა და გარემოსდაცვითი პროფესიონალებისთვის პრაქტიკული გამოცდილებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მეთოდოლოგიის გამოყენების შესახებ მოწინავე ტრენინგის მიწოდება.
ტრენინგის პროგრამის შედეგად, ჩვენი მსმენელები შეძლებენ გაიგონ მეთოდოლოგიის პრინციპები და გამოიყენონ იგი საწარმოებში. ადგილობრივი ექსპერტიზის შემუშავება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საშუალებაა გრძელვადიანი შედეგების უზრუნველსაყოფად რესწ-ით, როგორც UNIDO-ს პროგრამის შედეგი.
თავდაპირველად, რესწ პროგრამის მონაწილეებს დასჭირდებათ დიდი მხარდაჭერა და სხვადასხვა აქტივობები განხორციელდება მჭიდრო კონტაქტში საერთაშორისო ტრენერებთან და ეროვნულ განმახორციელებელ პარტნიორთან. ისინი გაივლიან ტრენინგს და გაეცნობიან სხვადასხვა ინსტრუმენტებს (პრეზენტაციები, შაბლონები, სამუშაო ფურცლები და ა.შ.). პროგრამის პერიოდის ბოლოს მსმენელებს შეეძლებათ განახორციელონ ყველა რესწ აქტივობა დამოუკიდებლად.
ტრენინგის პროგრამა მისცემს მონაწილეებს აუცილებელ შესაძლებლობებს განავითარონ თავიანთი საწარმოს შიდა შეფასების ანგარიშები რესწ პროექტებისთვის, რომლებიც შემუშავებულია როგორც ინტერაქტიული რესწ სასწავლო პროგრამის ნაწილი, ასევე მომავალში ახალი პროექტებისთვის.

მონაწილეები შეისწავლიან:

• რა არის რესწ

• როგორ შევაფასოთ საწარმოო პროცესების ეფექტურობა და განვსაზღვროთ შესაძლებლობების სფეროები

• კარგი რესწ პრაქტიკა – ენერგოეფექტურობა, წყლისა და მასალების მართვა

რესწ პროექტების შემუშავება

• ბიზნესის დაგეგმვა და დაფინანსების მოპოვება

  
 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

This information is also mirrored on the eecgeo.org/recp website.